• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  چاه های آب سازمان

  ردیف

  نام چاه

  دبی چاه Lit/s))

  EC (µs/cm)

  منطقه

  1

  باغ خانواده

  5/15

  5700

  1

  2

  تأمین اجتماعی

  6/6

  3900

  2

  3

  لشکر

  2/12

  7900

  5

  4

  نمونه سعدی

  5/5

  9500

  4

  5

  کارخانه نمک

  5/4

  5900

  3

  6

  پارک نور

  6/16

  6700

  4

  7

  میدان امام

  1/2

  13000

  3

  8

  پارک بسیج

  1/2

  8000

  3

  9

  کوی قدس

  2/2

  6900

  5

  10

  پارک فرهنگیان

  16

  5300

  1