• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  منطقه چهار

  آمار فضای سبز منطقه چهار

  پارکهای شاخص

  میدان

  بلوار

  ردیف

  نام پارک

  ردیف

  نام میدان

  ردیف

  نام بلوار

  1

  نور

  1

  کارگر

  1

  کشاورز

  2

  بلوچ

  2

  کشاورز

  2

  آزادی

  3

  چمران

     

  3

  مصلی

  4

  شهر

     

  4

  سیدالشهداء

  5

  کریم آباد

         

  6

  نمونه سعدی

         

  7

  گل

         

  8

  بنفشه

         

  9

  اقاقیا

         

  10

  مرادقلی

         

  11

  کریمه

         

  12

  کشاورز

         

  13

  یعقوب لیث

         

  13

  جمع

  2

  جمع

  4

  جمع
  جمع