• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  منطقه یک

  آمار فضای سبز منطقه یک

  پارکهای شاخص

  میدان

  بلوار

  ردیف

  نام پارک

  ردیف

  نام میدان

  ردیف

  نام بلوار

  1

  فرهنگیان

  1

  دانشچو

  1

  امام علی

  2

  کوی کارگران

  2

  دکتر حسابی

  2

  مولای متقیان

  3

  باغ خانواده

     

  3

  قلنبر

  4

  امیرمعز

     

  4

  خلیج فارس

  5

  المهدی

     

  5

  پرستار

  6

  فرهنگ

     

  6

  جمهوری

  7

  دانشگاه یک

     

  7

  دانشجو

  8

  بزرگمهر 28

     

  8

  جانبازان

  9

  دانشگاه23

     

  9

  بزرگمهر

  10

  دانشجو16

     

  10

  معلم

  11

  کوی استانداری

     

  11

  دانشگاه

  12

  دانشجو3

         

  13

  جمهوری 14

         

  14

  پرستار

         

  15

  گلهای 18

         

  16

  معلم3

         

  17

  مولای متقیان

         

  18

  بزرگمهر 36

         

  19

  فرهنگ 9

         

  20

  فرهنگ18

         

  21

  معلم23

         

  22

  صدا و سیما

         

  23

  جواد نیکو

         

  24

  دانش40

         

  27

  جمع

  2

  جمع

  11

  جمع