• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پروژه های شبکه آبرسانی

  پروژه های شبکه آبرسانی

  با عنایت به برنامه 5 ساله توسعه شهری زاهدان متراژ فضای سبز بایستی به حدود 640 هکتار و 380 هکتار کمربند سبزافزایش یابد که با توجه به منابع آبی محدود فعلی بسیار مشکل می باشد. لذا استفاده از پساب های فاضلاب مورد توجه قرار گرفت. در این راستا مطالعات این طرح توسط مشاور صورت گرفته وبصورت تدریجی در حال اجرا می باشد. دراین طرح پساب پس از انتقال به تصفیه خانه واقع در شمال شرق زاهدان تصفیه واز نظر املاح مناسب سازی شده ودر محل میدان بلوچستان در اختیار فضای سبز قرار می گیرد. این طرح دارای سه منطقه فشاری بوده که پساب را توسط 10 پمپ به مخازن سه گانه منتقل ودر نهایت به تصفیه خانه منتهی می گردد. این طرح در کاهش آلودگی ها، افزایش ایمنی نشست زمین، کاهش هزینه ها، توسعه فضای سبز پایدارو... نقش مهی دارد.

  1-منطقه فشاری 1-2248 هکتار مساحت(محدوده میدان خاتم وبلوار فرودگاه-میرزای شیرازی میدان 15 خرداد-کمربند شمالی وشرقی شهر)

  2-منطقه فشاری2-2728 هکتار مساحت( محدوده میدان امام رضا وبلوار بهداشت-میدان 15 خرداد ومیرزای شیرازی-کمربند شمال وغرب شهر)

  3-منطقه فشاری 3-2359 هکتار مساحت(محدوده بلوار معلم وکمربند جنوب و شرق وغرب شهر)

  استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه شهری زاهدان در خرداد ماه96 باایجاد شبکه آبرسانی به طول 5/8 کیلومتر در خط شرق وشمال شرقی شهرزاهدان واحداث مخزن زیرزمینی به گنجایش 96 مترمکعب در محل میدان بلوچستان آغاز گردید. کل خط شریانی درجه یک آبرسانی فضای سبز به فضای خروجی پساب به میزان 58 کیلومتر توسط مشاور در مطالعات لحاظ که تاکنون قریب به 30 کیلومتر آن با لوله 110 میلیمتراجراگریده است.

  مهمترین خطوط انتقال آب شامل بلوار های بلوچستان، جام جم، یادگارامام، پرستار، کشاورز، جمهوری و میادین وفضاهای سبز موجود در مسیرهای یاد شده می باشد.

  باپیگیری های صورت گرفته در دولت تدبیر وامید و تلاش مجموعه شهرداری وسازمان پارکها وفضای سبز وسایر دستگاههای ذیربط پساب تصفیه شده فاضلاب شهری زاهدان در محل میدان بلوچستان از طریق سپتیک احداث شده تحویل گردیده است. که به تدریج از طریق شبکه احداث شده جایگزین سایر منابع آبی فضای سبز می گردد. دبی خروجی پساب حدود 200 لیتر بر ثانیه از سمت تصفیه خانه می باشد که بخشی از آن در اختیار فضای سبز شهری قرار می گیرد.(حدود 20 لیتر در ثانیه با EC متوسط ppm 2400 )