• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  مقاله ها

  آگهی مزایده حق بهره برداری از مجموعه ورزشی کوثر

  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان براساس مصوبه هیئت مدیره و مجوز شماره 47-1395مورخ 18/1/95 کمیسیون معاملات عالی سازمان در نظر دارد حق بهره برداری از مجموعه ورزشی کوثر را به مدت یکسال با توجه به قیمت پایه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی (22/1/95 لغایت1/2/95) به مدت ده روز اداری از ساعت 8 صبح الی 14 بعدازظهر جهت اطلاع و خرید اسناد مزایده به دفتر معاونت اداری و مالی سازمان به آدرس : بلوار معلم معلم 8 مراجعه نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن 33427686 تماس حاصل نمایند.

  شرایط مزایده:

  1-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

  2- قیمت فروش اسناد: متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/200 ریال به حساب درآمدی 1007905773165 نزد بانک شهر به نام سازمان پارکها و فضای سبز و به انضمام نامه درخواست خرید اسناد که در آن آدرس و شماره تلفن نوشته شده باشد به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی مزایده گر به دفتر معاونت اداری و مالی سازمان مراجعه نمایند.

  3- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/400/8 ریال معادل 5% قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 700790573300 نزد بانک شهر بنام سازمان پارکها و فضای سبز.

  4-اعتبار ضمانت نامه : از تاریخ تسلیم پیشنهادها حداقل به مدت 3 ماه معتبر بوده و برای 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

  5-به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی و اصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  6-مهلت تسلیم پیشنهادات: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1/2/95 میباشد که متقاضیان می توانند به دفتر معاونت اداری و مالی سازمان مراجعه و نسبت به تسلیم پیشنهادات و دریافت رسید اقدام نمایند.

  7-زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ4/2/95 در محل دفترمدیر عامل سازمان می باشد.

  8-پیشنهاد دهندگان می بایست قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند.

  دانلود ضمائم

  http://www.zahedanparks.ir .

  روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان