• امروز جمعه, 02 آبان 1399 مصادف با 23  اکتبر  2020
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  معرفی هیئت مدیره و شورای سازمان

   

   

   

  اعضای هیئت مدیره:

  نام و نام خانوادگی

  سمت در هیئت مدیره

  سمت فعلی

  آسا ریگی

  رئیس هیئت مدیره

   معاون خدمات شهری

   پرویز سلیمی خراشاد

  عضو هیئت مدیره

  رییس سازمان

  مسعود ریگی

  عضو هیئت مدیره

  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

                                                  

   اعضای شورای سازمان:

  نام و نام خانوادگی

  سمت در شورای سازمان

  سمت فعلی

  عبدالقادر پربار

  رئیس شورای سازمان

  شهردار زاهدان

  آسا ریگی

   عضو شورای سازمان

  معاون خدمات شهر 


  عبدالباسط پاکزاد

  عضو شورای سازمان

  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز دارای استان

  منصور بیجار

  عضو شورای سازمان

   

  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

   یوسف ریگی

  عضو شورای سازمان

  ----