• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    تاریخچه سازمان

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان با هدف توسعه کمی و کیفی پوشش گیاهی و امکانات رفاهی- پارکی در شهر زاهدان درسال 1378 هجری شمسی تشکیل گردید و اولین چارت سازمانی آن با 18 پست در بخش سازمان تفصیلی اداری درسال 1382 مصوب گردید، لازم به توضیح است برابر چارت سازمانی جدید که در سال 88 به تائید سازمان شهرداری های کشور رسیده است این پست ها به تعداد 33 مورد افزایش یافته است.

    این سازمان در حال حاضر در 9 حوزه کاری و زیر نظر ارکانی همچون شورای سازمان و هیئت مدیره در حال کار و برنامه ریزی و اجرای پروژه های متعدد اجرایی، فنی، تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی است.

     سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بر اساس ابلاغیه شماره 6644 مورخه 27/2/96 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوراز زمستان سال 96 اساسنامه و چارت تشکیلاتی جدید سازمان اجرایی گردید.