• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  چارت سازمانی

  چارت سازمانی

  چارت سازمانی سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری

  چارت سازمانی سازمان پارکها و فضای سبز

  با استناد ماده 54 قانون شهرداری و بند 5 ماده 12 اساسنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان ، سازمان تفصیلی اداری این سازمان با 33 پست سازمانی (کارمندی) به تصویب معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور رسیده . ساختار سازماني (چارت) جدید این سازمان مشتمل به شرح ذیل مي باشد :

  حوزه مدیرعامل:

  1-مدیرعامل

  2-معاون

  3-متصدی اموردفتری وبایگانی

  4-کارشناس حقوقی واملاک

  5-کارشناس ایمنی

  6-کارشناس آموزش ومطالعات کاربردی

  7-کارشناس روابط عمومی وپاسخگوئی به شکایات

  8-مسئول حراست

  حوزه اداری ومالی:

  9-رئیس

  10- کارشناس اموراداری وکارگزینی

  11-کارشناس مسئول امورمالی

  12-کارشناس درآمد

  13-حسابدار

  14-مسئول هماهنگی خدمات پشتیبانی وکارپردازی

  15-انباردار

  حوزه اداره فنی واجرائی:

  16-رئیس

  17-کارشناس آب وخاک

  18-کارشناس طراحی فضای سبز

  19-کارشناس حفظ نباتات وتامین گل وگیاه

  20-کارشناس ناظر پروژه

  21-ناظرتاسیسات وابنیه(مناطق 1و2)

  22- ناظرتاسیسات وابنیه(مناطق 3و4)

  23- ناظرتاسیسات وابنیه(منطقه 5)

  24-ناظرمقیم فضای سبز (مناطق 1و2)

  25- ناظرمقیم فضای سبز (مناطق 3و4)

  26- ناظرمقیم فضای سبز (منطقه 5)

  اداره نظارت برنگهداری فضای سبز:

  27-رئیس

  28-ناظرتاسیسات وابنیه(مناطق 1و2)

  29- ناظرتاسیسات وابنیه(مناطق 3و4)

  30- ناظرتاسیسات وابنیه(منطقه 5)

  31- ناظرمقیم فضای سبز (مناطق 1و2)

  32- ناظرمقیم فضای سبز (مناطق 3و4)

  33-- ناظرمقیم فضای سبز (منطقه 5)