• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  فراخوان طراحی المان های شهری

  مدیریت شهری زاهدان به واسطه گسترش سریع این شهر در دهه های اخیر تا کنون در پی پاسخگویی به نیازهای اساسی شهر بوده است. از آنجایی که کیفیتِ محیط شهری با افزایش احساس تعلق شهروندان به محیط زندگی، باعث بهبود عملکردها خواهد شد، ارتقاء کیفیتِ فضای شهری به عنوان یکی از راهبردهای مهم این شهر مطرح شده است.
  قرارگیری میادین شهری در نقاط نشانه ای، فرصت مناسبی جهت استقرار نمادهای معرف معانی والای فرهنگی و اجتماعی مردم این شهر را پدید آورده است که از آنها به عنوان اِلمانهای شهری یاد میشود.
  از اِلمانهای شهری انتظار می رود رابطه ای بین فرم و معنیِ زمینه و بستر قرارگیری خود برقرار سازد به طوری که بینندگان به فراخور تواناییهای شخصی، ادراک مناسبی مرتبط با معنی آن میدان داشته باشند. با این نگاه مجموع میادین منتخب جهت جانمایی اِلمانهایی با بار معنایی خاص در مقیاس شهر زاهدان در نظر گرفته شد.

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری زاهدان اولین فراخوان طراحی المان های شهری با هدف تثبیت و ایجاد ساز و کار ارتقاء کیفی حجم های مناسبتی برگزار می نماید. از کلیه هنرمندان و فعالان هنری دعوت بعمل می آید در فراخوان المان های شهری شرکت نمایند.

  رویکرد:

  ایجاد زمینه بروز ایده های بدیع و خلاق مبتنی بر غنای فرهنگی استان، خاصه شهر زاهدان

  موضوعات فراخوان:

  1-فجر پیروزی انقلاب اسلامی(چهل سالگی انقلاب اسلامی)

  2-آیین ها و سنت های بومی و ملی نوروز(فرهنگ و هنر بومی،نمادهای مرتبط با نوروز، هفت سین با عناصر بومی، بازی های بومی و محلی، خاطره انگیزی، هویت شهری)

  مهلت ارسال آثار: 20 آذرماه 97

  اهدای جوایز برای طرح های برتر

  طرحهای پیشنهادی هنرمند می بایست درقالب دفترچهای A3 باطلق وشیرازه بیرنگ، طبق فایل های ذیل به نشانی دبیرخانه سازمان واقع در معلم 8 ، سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری تحویل گردند.

  دانلود فایل

  تلفن تماس:  33445676-33447866-054