• امروز جمعه, 02 اسفند 1398 مصادف با 21  فوریه  2020
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    برگزاری دوره آموزشی فضای سبز و مراسم درختکاری در دانشگاه سیستان وبلوچستان

    همزمان با آغاز هفته درختکاری مراسم درختکاری نمادین در محل دانشگاه سیستان وبلوچستان درمورخه15/12/96 برگزار گردید. دراین مراسم رئیس ، معاونین واعضای هیات علمی وکارشناسان سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری حضورداشتند. ضمن درختکاری فاز جدید دانشکده تربیت بدنی توسط مدعوین ، مدادهای آموزشی سازمان بین دانش آموزان حاضردرمراسم توزیع گردید. این مداد ها علاوه براستفاده جهت انجام تکالیف مدرسه ، درانتها دارای یک بذر درخت می باشد که پس از به انتها رسیدن مدادکشت شده وبه یادگیری آموزشی دانش آموزان کمک می کند.