• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    برپایی ایستگاه توزیع نهال درسطح شهر

    مزمان با آغاز هفته درختکاری توزیع نهال رایگان دردو ایستگاه سازمان در پارک شادیها و بلواردانشگاه انجام شد. این برنامه با هدف مشارکت شهروندان درتوسعه ونگهداری فضای سبزوبالا بردن سطح سرانه فضای سبز برگزارگردید. دراین مراسم اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری ، رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری حضورداشتند. دراین دو ایستگاه درمجموع تعداد       5000اصله نهال انواع کاج وزیتون تلخ توزیع گردید. آقای مهندس طباطبایی رئیس سازمان ضمن تاکید بر استفاده از مشارکت شهروندان به عنوان مهمترین وکم هزینه ترین روش نگهداری وتوسعه فضای سبز تاکید کردند که سازمان آمادگی لازم جهت همکاری باشهروندان دراین خصوص رادارد 

    .