• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  دوره های آموزشی

  ردیف

  عنوان دوره

  مدت دوره

  (ساعت)

  نظری

  عملی

  1

  اصول ومبانی هرس درگیاهان زینتی

  6

  2

  2

  آشنایی باآفات وبیماری های گیاهان درفضای سبز شهری

  6

  -

  3

  اصول نگهداري تاسيسات آبياري درفضای سبز شهری وآشنایی با روش صحيح آبياري

  8

  2

  4

  مديريت پاركهاي جنگلي

  4

  -

  5

  اصول ومبانی نورپردازی وطراحی نوردرفضای سبزشهری

  4

  2

  6

  رنگ درشهر

  2

  -

  7

  آشنايي بااصول تغذيه گياهان درفضاي سبزشهري

  6

  -

  8

  نگهداری وپرورش کیاهان آپارتمانی

  6

  2

  9

  آشنایی با قانون حفظ وگسترش فضای سبز

  4

  -

  10

  آشنایی باگیاهان زینتی فضای سبز

  4

  2

  11

  مدیریت تولیددرگیاهان زینتی فضای سبز شهری

  8

  2

  12

  اصول طراحی فضای سبز شهری درمناطق گرم وخشک

  2

  -

  13

  مدیریت نگهداری فضای سبز بارویکرد خصوصی سازی

  6

  -