• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  آفات مهم مشاهده شده در شهر زاهدان و روش های مبارزه با آنها

  ردیف

  نام آفت

  نام علمی

  علائم خسارت

  میزبان

  روش مبارزه

  1

  شته خالدار هلو

  Pterchloroides   persicae

  وجودشیره گیاهی روی شاخه ،برگ ومیوه

  زردآلو،هلو،گوجه،

  سیب

  سموم شیمیایی مانند دیازینون-پرمیکارپ

  2

  زنجرک مو

  Erythroneuron comes

  وجود لکه های سبز مایل به سفیدروی برگها

  انگور ،سیب

  استفاده از سموم فسفره (15 روز قبل از برداشت میوه به صورت غوزه)

  3

  کرم گلوگاه انار (کرم خوار)

  Spectro bates cerato niae

  وجود شکاف ولکه برروی میوه های آلوده وسیاه شدن داخل انار

  انار

  جمع آوری وانهدام انارهای آلوده روی درخت یا ریخته شده پای درخت

  4

  مگس میوه انجیر

  Carpolonchaea aristella berk

  ریزش میوه های انجیر

  انجیر

  -جمع آوری میوه های آلوده وریخته شده پای درخت وسوزاندن آنها

  -شخم زدن پای درخت در زمستان

  -استفاده از سم پرمترین

  5

  بیدانجیر(برگخوار انجیر)

  Simaethis nemorana

  توری شکل شدن برگها

  انجیر

  استفاده از سموم شیمیایی دیمیلین ویا مالاتین

  6

  مگس میوه عناب

  Carpomya vensuniana

  ایجاد سوراخهایی روی میوه عناب براثر تغذیه لاروآفت از گوشت میوه

  عناب

  استفاده ازسم دیازینون پس از گل

  7

  کرم شاخدار مو

  Theretra   alecta

  وجود برگهای خورده شده توسط لارو حشره ،وجود فضولات فراوان در زیربوته

  انگور

  استفاده از سموم سوین وگوزاتیون

  8

  پسیل زیتون

  Euphylura olivina

  -ریزش غنچه های گل

  -وجود تارهای موی سفید رنگ برروی خوشه های گل

  -خشکیدگی سرشاخه ها وریزش برگها به علت ترشح عسلک

  زیتون

  استفاده از سموم شیمیایی مانند مالاتیون،تیودان

  9

  زنبور برنده برگ نسترن ورز

  Megachile analis

  خوردگی بخشی از برگ توسط لارو وحشره

  رز،نسترن

  اگر خسارت کم باشد نیازی به سمپاشی ندارد.

  10

  زنجرک رز

  Edward siana Rosae

  وجود نقاط زرد مایل به سفید ودر شرایط حاد سبب پژمرگی گیاه

  رز،نسترن

  -جمع آوریاندامهای آلوده گیاه وحذف علفهای هرز

  -سموم شیمیایی فسفره مانند مالاتیون ودیازینون

  11

  بیماری لکه سیاه رز

  Dipro carpon Rosae

  وجود لکه های سیاه باحلقه ای زرد رنگ در اطراف آن که درنهایت سبب ریزش برگ می شوند.

  رز

  -گیاه آلوده باآب غبار پاشی نشود

  -جمع آوری برگهای خزان کننده

  -از آبیاری بیش از اندازه در روزهای ابری ومرطوب جلوگیری شود

  -نبودن برگها در معرض رطوبت زیاد

  -استفاده از قارچکشهایی مانند زینب ،مانب ،کاپتان،بنومیل ،تکرار هر 14 روز یکبار

  12

  کنه تارعنکبوتی کنه تارتن ،کنه دو نقطه ای

  تارعنکبوتی

  Tetrany chus urti cae

  وجود تارهای ابریشمی همراه با حالت خاک گرفتگی ،برنزه شدن پشت برگها ودر تراکم بالای آفت به صورت قهوه ای تیره

  درختان زبان گنجشک ،افرا،اقاقیا ،بادمجان،چغندر ،نارون،گلهای فصلی ، زینتی،رز،انگورو

  سرو

  - استفاده از سموم کنه کش

  -حذف برگهای قدیمی از روی بوته

  -وجین علف های هرز به صورت دستی

  -شستشوی گیاه به صورت دوره ای

  دونقطه ای Two spotted mite

  13

  علف هرز سس

  Cuscuta sp.

  سبب زرد شدن گیاه ودر نهایت خشک شدن آن می شود.

  یونجه ،همیشه بهار،اطلسی،میمون،شب بووغیره ....

  علف کش اختصاصی برای مبارزه باآن وجود ندارد.هرس شاخه های آلوده به سس ،جمع آوری وسوزاندن آنها

  14

  بیماری سفیدک سطحی یاپودری گل سرخ

  Erysiphe pannosa

  -بروز مناطق قرمز رنگ وتاول ماننددر سطح فوقانی برگ

  -وجودپوشش سفیدرنگ توسط قارچ بیماری زا روی برگها که سبب می شودبرگها پیچیده وبدشکل شوند

  گلهای رز

  -استفاده از قارچ کشهایی مانند بنومیل وتری فورین

  -قطع اندامهای هوایی آلوده در انتهای فصل ونابودی آنها

  15

  شته ها

  Aphids

  -شیره های گیاهی را می مکندوسبب بدشکلی برگهای جوان می شوند

  -شته ها ماده شیرینی به نام عسلک ترشح که باعث چسبناک شدن برگهای گیاه می گردد.

  گیاهان زینتی ،هلو،سیب زمینی وغیره

  استفاده از سموم شیمیایی مانندمالاتیون،دیازینون ویا ایمیراکلوپراید که برای گیاهان چوبی قابل مصرف است.

  16

  بیماری پژمردگی وسرخشکیدگی سرشاخه ها براثر قارچ ناتراسیا

  Nattrassia canker

  ورقه ورفه شدن پوست روی شاخه ها که زیر آن پوشش پودری سیاه رنگی

  درختان پرتقال ،زردآلو،گردو،سیب،

  اکالیپتوس،توت ونخل

  -آبیاری وتقویت درخت خصوصا در تابستان

  -هرس وقطع شاخه های آلوده

  -برداشتن پوست تنه آلوده وضدعفونی آن

  -سم پاشی زمستانه باسم بوردو

  17

  سفید بالک رز ونسترن

  Aleurodes cotesli

  حشرات بالغ وپوره ها برپشت برگها چسبیده واز شیره گیاه تغذیه می کنند.

  نسترن ،رز

  استفاده از سموم شیمیایی

  18

  مگس مینوز روی سبز یجات وگیاهان زینتی

  Liriomyza  trifolii

  -ایجاد سوراخهایی روی سطح برگ که باعث کاهش فتوسنتز وباعث ریزش برگ ها قبل از موعد می شود.

  -لاروها از پارانشیم برگ تغذیه کرده وباعث ایجاد دالانهای مارپیچی می شود.

  سبزیجات گلخانه ای ،داوودی،گوجه فرنگی ،خیار،گیاهان زینتی

  سم آپامکتین

  19

  پروانه برگخوار مرکبات

  Papilio demo leus

  خوردگی برگها توسط لارو وآفت

  انواع مرکبات

  مبارزه شیمیایی ضرورتی ندارد

  -استفاده از سموم گوارشی