• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  کمیسیون ماده 7

  به اطلاع شهروندان زاهدانی میرساند به استناد ماده 5 آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 89/2/15 شورای عالی استانها جهت هرگونه قطع، جابجایی و یاهرس درختان در حریم عمومی، خصوصی و اداری بایستی از طریق مجوز کمیسیون ماده 7 مستقر در سازمان پارکها و فضای سبز اقدام نمایند.
  توجه: در صورت هرگونه اقدام به قطع درخت بدون کسب مجوز قانونی طبق ماده 6 آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها افراد حقیقی و یا حقوقی متخلف شناخته شده و به مراجع قضایی معرفی می گردند.

   

   قانون و آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

  فرم درخواست قطع، هرس و یا جابجایی درختان

   

  اعضاء کمیسیون ماده 7 شهرداری زاهدان:

  نام ونام خانوادگی

  سمت

  غلامحسین نارویی نژاد

  عضو شوراي اسلامي شهر

   عبدالغفور براهویی

  معاون شهرسازي ومعماري

  محمدمهدی مرعشی

  رییس سازمان سیما، منظر وفضاي سبزشهری

  سجاد لطفیان سرگزی

  دبیرکمیسیون ماده 7